Algemene voorwaarden *

Deelname aan de lessen, workshops, cursussen of buiten activiteiten, betekent akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en daarmee accepteer je het risico van het eventueel oplopen van blessures of letsel. WAROENG YOGA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

WAROENG YOGA biedt onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

> raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent;
> indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht ondervindt informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus, workshop of retreat begint;
> volg de instructies op van de docent;
> stop wanneer oefeningen pijnlijk voor je zijn; LUISTER AAN JE LICHAAM!
> stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd;
> je wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten

> WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent;
> WAROENG YOGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist;
> roken en het gebruik van mobiele telefoons in de yogastudio zijn niet toegestaan.

Artikel 1: Definities

1.1 WAROENG YOGA: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan WAROENG YOGA op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

1.2 Klant: de wederpartij van WAROENG YOGA die een product of dienst afneemt.

1.3 WAROENG YOGA is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. WAROENG YOGA. zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met WAROENG YOGA beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij WAROENG YOGA als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door WAROENG YOGA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Leskaarten, abonnementen en losse lessen

3.1 Een leskaart is strikt persoonlijk, het is niet overdraagbaar.

3.2 Een leskaart van vijf lessen is maximaal 3 maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.

3.3 Een abonnement (lidmaatschap) kan elk moment van de maand ingaan.

3.4 Abonnementen (lidmaatschappen) kunnen na zes maanden ongestoorde betalen, maandelijks opzegbaar met minimaal vier weken voor de automatische incasso worden opgezegd.

3.5 Het abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag gebaseerd op het 50 weken in het jaar.

3.6 WAROENG YOGA verleent geen restitutie op gekochte producten, leskaarten en abonnementen.

3.7 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door WAROENG YOGA desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt WAROENG YOGA zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.

3.8 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen Klant en WAROENG YOGA, een abonnement van zes of twaalf maanden voor bepaalde tijd opgeschort worden.

3.9.I Een klant mag een gemiste les (ongebruike tegoed) binnen 1 week na verloop inhalen. WAROENG YOGA behoudt het recht om een klant die een les inhaalt te weigeren indien de leraar het maximaal aantal deelnemers overschreden vindt. Vaste deelnemers gaan voor op inhalende klant.

3.9.2 De klant zelf verantwoordelijk voor de continuiteiten in deelname van de les(sen). Er wordt geen financiele regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen.

Artikel 4: Workshops en activiteiten

4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of activiteiten wordt door WAROENG YOGA aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

4.2 Klant kan uitsluitend aan de workshop of activiteiten deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

4.3 WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en activiteiten en organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Annulering

5.1 Annulering van workshops of activiteit kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

5.2 Bij annulering tot 42 uur voor aanvang van de start van een activiteiten of workshop gegeven door een docent van WAROENG YOGA wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering voor 24 uur 50% in rekening gebracht en annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.

5.3 Annulering van workshops en activiteit gegeven door een externe docent heeft de volgende consequenties:

Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de workshop of activiteiten wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de workshop of activiteiten wordt 70% van het lesgeld in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de workshop of activiteiten is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de workshop of activiteiten wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Artikel 6: Verplichtingen WAROENG YOGA

6.1 WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.

6.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor WAROENG YOGA tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, activiteiten of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.

6.3 WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, activiteiten, of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, activiteiten, workshop of opleiding.

6.4 WAROENG YOGA kan nimmer gehouden zijn activiteiten en te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 7: Prijs, betaling en lesboeken

7.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief digitaal kosten, omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

7.2 Om je ervan te verzekeren dat je een les kunt volgen, dien je via MOMOYOGA/WAROENGYOGA.COM online een plaats te reserveren.

7.3 WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via nieuwsbrief, momoyoga, en website van WAROENG YOGA.com.

7.4 Introductpakket/proefles kunnen door nieuwe klanten slechts eenmaal worden aangeschaft. Een nieuwe klant mag de introductiepakket alleen gebruiken als hij geen lessen bij Waroeng yoga heeft gevolgd. WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor om dit aanbod op elk moment te wijzigen.

7.5 Het actuele lesrooster is beschikbaar op onze website en op MOMOYOGA/WAROENGYOGA.COM. WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in het lesrooster worden van te voren aangekondigd via e-mail en op momoyoga.

7.6 WAROENG YOGA behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.

7.7 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en dus momoyoga is WAROENG YOGA gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot les en/of het pand te weigeren. Tevens is WAROENG YOGA alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.8 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaand administratie kosten verschuldigd over het wettelijk openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 8: Vakantie

8.1 Vakantie waarop de studio’s gesloten zijn: gedurende het gehele jaar zijn er 2 weken waarin er geen les is.

Kerstvakantie : 25 dec tot met 7 januari

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van WAROENG YOGA liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van WAROENG YOGA uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

9.2 In geval van overmacht heeft WAROENG YOGA het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van WAROENG YOGA.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Het afnemen van de diensten van WAROENG YOGA is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de baliemedewerker en/of docent. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.

10.2 WAROENG YOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.

10.3 WAROENG YOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.

10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van WAROENG YOGA, dienen te worden vergoed.

10.5 Klant vrijwaart WAROENG YOGA voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van WAROENG YOGA, door WAROENG YOGA ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens WAROENG YOGA, heeft WAROENG YOGA het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van WAROENG YOGA in een dergelijk geval.

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

12.1 Van het door WAROENG YOGA verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WAROENG YOGA. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. WAROENG YOGA zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal WAROENG YOGA contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.

13.2 Mochten WAROENG YOGA en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.

13.3 Klachten worden geregistreerd bij WAROENG YOGA en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Volg mij                Contact mij
\

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Vul dan hieronder je naam en e-mailadres in.